Om SIS

Sønderjyske Ishockey Support er den officielle supporterklub for SønderjyskE’s ishockeyhold.

Supporterklubben blev stiftet i 1993 under navnet VIK Supporterklub, senere i 2004 kom klubben til at hedde SønderjyskE Ishockey Support. Sønderjyske Ishockey Support er til for at støtte SønderjyskE´s elitehold i ishockey verbalt, festligt og i en fredelig ånd med respekt for sporten.

SønderjyskE Ishockey Support arrangerer blandt andet busture til udekampe, teltfester og andre hyggelige arrangementer for medlemmerne. Supporterklubben tæller i dag ca. 750 medlemmer, og må regnes for at være Danmarks største ishockey supporterklub. Det koster kun kr. 180,- pr. år at være medlem i SønderjyskE Ishockey Support.

Hvad får du som medlem?

 • Stor rabat på busture med supporterexpressen

  SønderjyskE Ishockey Support arrangerer udover busturene også teltfester og andre hyggelige arrangementer for medlemmerne.

 • Rabat i SønderjyskE’s SupShop og i supporterboden

  Der kan du købe masser af SønderjyskE-merchandise.

 • Gratis adgang til arrangementer

  …med spillere, trænere, teltfester som SIS arrangere.

 • Du er med til at hylde og støtte de spillere som supporterne vælger som måneden spiller

  Det er nemlig Supporterklubben der bortgiver pokalerne til spillerne.

 • Derudover støtter du supporterklubben

  Blandt andet til vedligehold af feks. trommer, hjemmeside, Løvens Hule og osv.

Vores bestyrelse

null
null

Per Bjerregaard, Formand, Busansvarlig og Løvens hule

Per har været i bestyrelsen i over 8 år og har ansvaret for busture og Løvens Hule.
null
null

Thomas Severin, Kasserer

Medlem af bestyrelsen siden 2005. Kasserer siden 2007. Ansvarlig for økonomi og alt det administrative i SIS. Til daglig indehaver og ejendomsmægler hos Mikkelsens Ejendomskontor. Bor i Skrydstrup sammen hans Lisbeth og børnene Mikkel på 16 år, Katrine på 13 år og Anna på 9 år.
null
null

Svend Severin, Næstformand

68 år og er gift med Lone. Udover at være næstformand har Svend ansvaret for boden og diverse arrangementer. Svend har været i SIS bestyrelse mere som 16 år.
null
null

Kim Koch, Medlem

er gift med Dangira. Til daglig forpagter af Haderslev Golfrestaurant. Har været i bestyrelsen siden 2006. Har ansvaret for sandwich til busture, interview sammen med Palle. Referent til møder, står for div. afstemninger og overrækkelse af pokaler etc. på isen.
null
null

Anja Kryger Starke, Medlem

Anja har været medlem af bestyrelsen i over 8 år, og har ansvaret for busture og Løvens Hule.
null
null

Allan Rokkedahl, Webmaster

Ansvar for www.sisweb.dk.

Ikke medlem af bestyrelsen.

null
null

Kim Gerner, Suppleant

Ny valgt, mere info kommer.
null
null

Lasse Lazz Warncke, Suppleant

Ansvar for månedens spiller.
null
null

Michael Waldemar, Suppleant

Er 40 år gammel, og suppleant i bestyrelsen.
null
null

Martin Lindley, Medlem

Martin er 60 år gammel, har boet i Danmark i over 25 år, og har 2 drenge. Martin er altid at finde på tribunen, hvad end det så hedder Krefeld, Skelleftå, Esbjerg eller Vojens.

Bliv medlem i dag!

 

Det koster kun kr. 180,- pr. år at være medlem! Skriv til Thomas Severin nedenunder eller bare mød op i vores supporterbod der har åbent til hver hjemmekamp.

VEDTÆGTER FOR SØNDERJYSKE ISHOCKEY SUPPORT 

Disse vedtægter er udarbejdet den 11. Maj 2006 og godkendt på den ordinære generalforsamling samme dato for SØNDERJYSKE ISHOCKEY SUPPORT.

§ 1

Klubbens navn og mål

Klubbens navn er SØNDERJYSKE ISHOCKEY SUPPORT. Bestyrelsen kan til en hver tid fastsætte supporterklubbens hjemsted. Den er startet den 22. april 1993 og er stadfæstet ved generalforsamlingen den 22 april 1993.

Tilføjelse af § 1a

Ændringer af navn kan kun ske på en generalforsamling.

Tilføjelse af § 1b

Logo kan ændres via en medlemsafstemning på internettet / sociale medier

§ 2

Klubbens formål er, at give SønderjyskE ’s ishockeyhold størst mulig support (verbalt) under kampe på såvel hjemme som udebane.

Desuden vil SØNDERJYSKE ISHOCKEY SUPPORT være arrangør/medarrangør ved almene kulturelle arrangementer.

SØNDERJYSKE ISHOCKEY SUPPORT ønsker aktivt at medvirke til en for SønderjyskE ’s ishockeyholds positiv omtale i såvel det trykte som elektroniske medie for derigennem at øge populariteten af såvel ishockeysporten i Danmark som SønderjyskE ’s ishockeyholds kampe.

§ 3

Enhver der retter henvendelse til bestyrelsen, kan kun optages som aktivt medlem af klubben.

Bestyrelsen kan med 3/4 majoritet nægte at tage en anmodning om optagelse til følge, ligesom bestyrelsen ved enstemmig beslutning kan ekskludere et medlem, som ved sin optræden giver SønderjyskE og I SØNDERJYSKE ISHOCKEY SUPPORT dårlig omtale.

Den ekskluderede har dog ret til at forlange afgørelsen indanket for den ordinære generalforsamling.

§ 4
Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen, og skal være betalt senest 10 dage efter opkrævningen.

Medlemskabet gælder for et år regnet fra hvert års 30. august.

Udmelding skal ske til kassereren inden den 20. juni, i modsat fald går medlemskabet videre.

 § 5

Bestyrelsen

Klubbens bestyrelse består af 6 bestyrelsesmedlemmer.

Generalforsamlingen vælger 6 bestyrelsesmedlemmer.

Kun medlemmer der rettidig har indbetalt kontingent, kan vælges til klubbens tillidsposter.

Samtlige valg gælder for en periode af 2 år således, at 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i de lige årstal,

3 bestyrelsesmedlemmer vælges i de ulige årstal.

På generalforsamlingen vælges desuden 1 revisor + 3 suppleanter for bestyrelsen.

Revisor vælges for 2 år i ulige år.

Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen

Bestyrelsen, der er ulønnet, konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og fordeler selv sine pligter.

Regnskabsåret går fra den 1. juli til den 30. juni.

Tegningsregel: Bestyrelsen tegnes af formanden og kasserer i forening.

§ 6

Bestyrelsesmøde skal afholdes straks ved sæsonens begyndelse og kan i øvrigt indvarsles, når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Bestyrelsesmøde skal indvarsles med mindst 2 dages varsel.

Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt ved tilstedeværelse af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle afgørelser sker ved simpelt stemmeflertal, dog tæller formandens stemme dobbelt i tilfælde af stemmelighed.

§ 7

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den afgør ved simpelt stemmeflertal de forslag, der stilles den i henhold til dagsordenen.

Dog kræves til lovændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Afstemning skal ske skriftligt, når mindst 1 medlem måtte forlange det.

Dog skal afstemning om udelukkelse af et medlem foregå skriftligt.

I sager der ikke er påført på dagsordenen, kan generalforsamlingen ikke tage bindende beslutning.

Stemmeberettigede og valgbare er kun medlemmer, der i 1 måned forud for generalforsamlingens afholdelse ikke har været i kontingentrestance, og som har været medlem af klubben i mindst 2 måneder før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeberettigede og valgbare er desuden klubbens æresmedlemmer.

§ 8

Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af 3. kvartal med følgende dagsorden:

1.     Valg af dirigent

2.     Formanden aflægger beretning

3.     Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse

4.1.  Fastsættelse af kontingent

4.2.  Behandling af indkomne forslag

5.     Valg af formand lige år og valg af kasserer ulige år

5.1.  Valg af bestyrelsesmedlemmer der på valg (ulige år)

5.2.  Valg af suppleanter

6.        Valg af revisor, der er på valg (ulige år)

7.        Eventuelt

Generalforsamlingen skal ske ved opslag eller på anden måde bekendtgøres ved angivelse af tid og sted senest 30 dage før afholdelse skal finde sted.

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingens afholdelse.

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt med motiveret dagsorden overfor formanden forlanger det.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 30 dage efter begæringens fremsættelse.

Den indkaldes af bestyrelsen på sædvanlig måde.

§ 10

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Opløsning kan kun finde sted såfremt minimum 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ønsker en sådan opløsning.

I tilfælde af SØNDERJYSKE ISHOCKEY SUPPORT’s opløsning skænkes klubbens eventuelle formue og aktiver til V.I.K. og ikke Sønderjysk Elitesport.

§ 11

Der påhviler ikke SØNDERJYSKE ISHOCKEY SUPPORT’s bestyrelsesmedlemmer nogen form for økonomisk hæftelse/forpligtelser.