Referat fra generalforsamling 4.9.17

Sønderjyske Ishockey Support  > Nyheder, Uncategorized >  Referat fra generalforsamling 4.9.17
0 Comments

1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Erik Hansen der blev valgt. Erik Hansen kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

2. Formandens beretning: Kim Autzen fortalte om den foregående sæson, herunder at vi har været af sted på 15-20 busture og at opbakningen har været opadgående.
SIS havde til sæson 16/17 købt ny indløbshjelm.
SIS har støttet VIK og Sønderjyske.
Kim Autzen fortalte om planer ang. Løvens Hule.

Beretningen blev godkendt.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse: Thomas Severin gennemgik regnskabet og det blev efterfølgende godkendt.

4.1. Fastsættelse af kontigent. Forbliver uændret kr. 180,-

4.2. Behandling af indkomne forslag: Ingen.

5. Valg af kasserer (Ulige år) Thomas Severin blev genvalgt.

5.1. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Svend Severin og Martin Lindley blev genvalgt.

5.2. Valg af suppleanter: Anja Strake og Michael Waldemar blev genvalgt. Som ny suplleant blev Lasse Warncke valgt.

6. Valg af revisor. Lilian Vollstedt blev genvalgt.

7. Eventuelt. Diverse emner blev diskuteret.

Dirigent Erik Hansen takkede for god ro og orden.